Rosimm第2778期卡通睡衣美女居家私房床上半脱真空露美乳遮点撩人诱惑44PROSI写真

Rosimm第2778期卡通睡衣美女居家私房床上半脱真空露美乳遮点撩人诱惑44PROSI写真

<篇名>头部主病针灸要穴歌05头维主刺头风疼,目痛如脱泪不明,禁灸随皮三分刺,兼刺攒竹更有功。[2]此乃脾经风热上攻所致,宜急治之,久则恐生翳膜,遮盖睛瞳。

还睛散内车防桔,元味芩茶叶茺,亦用七宝丸珠珀,决脑茺参熊胆同。凡证轻者,宜服化疔内消散;若疔毒将欲走黄,急服疔毒复生汤;已走黄者,令人心烦昏愦,急用七星剑汤以救之。

[25]从关元俞行十八椎下,去脊中二寸,伏而取之,小肠俞穴也。或兼外因皆赤痛,内因不足补其精。

[24]从太乙下一寸,亦旁开中行二寸,滑肉门穴也。注:[1]凡灸后,须谨避风寒,慎其起居,养其气血,其喜、怒、忧、思、  悲、恐、惊不可过极,和其情志,及禁食一切生冷醇酒厚味等物,  即食蔬淡,亦当适宜,不可过度,以适养脾胃也。

一法:用明雄黄末二钱,青布包扎,蘸热烧酒于前心擦之,自外圈入内,其毛即奔至后心,再于后心擦之,其羊毛俱拔出于布上,埋之,忌茶水一日。[2]大饥者气虚,新饱者气盛,大醉者气乱,大怒者气逆,大渴者液少,  大劳者气乏,大惊者气散,凡此者脉乱气散,行针须当避忌,  俟其必清必静,聚精会神,方保无误也。

注:[1]肝俞穴,主治左胁积聚疼痛,气短不语,若同门穴一并灸之,  即两目昏暗者,可使复明。防风一钱五分 桔梗一钱五分 知母一钱 芒硝一钱 大黄一钱五分 茯   苓一钱 细辛一钱 茺蔚子一钱   右为粗末,以水二盏,煎至一盏,食后,去渣温服。

Leave a Reply