Vol590女神王馨瑶yanni轻透香槟色吊裙半脱露肉丝裤袜极致魅惑写真89P王馨瑶画语界

Vol590女神王馨瑶yanni轻透香槟色吊裙半脱露肉丝裤袜极致魅惑写真89P王馨瑶画语界

或胸中烦而不呕,或渴,或腹中痛,或胁下痞硬,或心下悸,小便不利,或不渴,身有微热,或咳者,小柴胡汤主之。悲属肺,悲则气降,肺主降,故属肺也。

中气虚则阳陷,阳受气于胸中。《难经》谓三菽之重为肺脉,则候胸中当轻于三菽可知。

涩脉少血,或中寒湿,反胃结肠,自汗厥逆。通调水道,下输膀胱,水精四布,五经并行。

风秘加皂角仁、防风、秦艽。《难经》十八难曰∶结甚则积甚,结微则积微,是又当审止歇之多寡,而断病之轻重耳。

今之五劳六极,虚怯损瘵,皆煎厥之类。 无病而得此,诚为可虞。

夫牛、坤土也,黄、土之色也,以顺为性,而效法乎干以为功者,牡之用也。 曰∶长大实滑,皆有余之脉,短小虚涩,皆不足之脉,不及太过,皆为失中,故长大不作正气有余,实滑不作血气充足也。

Leave a Reply